🍐Κ8 - Εντολή Εξόδου

Για να έχει νόημα ένα πρόγραμμα χρειάζεται να παράγει ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί είτε να το εμφανίζει σε κάποια οθόνη, σε κάποιο χαρτί ή άλλο μέσο, είτε να το εισάγει με την σειρά του ως είσοδο σε άλλο πρόγραμμα.

 

 

Ίσως έχετε ήδη καταλάβει ότι η print() που χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα στα παραδείγματά μας κάνει είναι μία Εντολή Εξόδου την οποία προσφέρει η Python.

Όταν η print() εκτελείται τότε ο Υπολογιστής εμφανίζει, αμέσως, το αποτέλεσμα στο τερματικό ή αλλιώς κοσνσόλα (terminal / console).

 

Ότι θέλετε να εκτυπωθεί το τοποθετείτε ανάμεσα στις παρενθέσεις της

print("message...")

Εάν το περιεχόμενο μέσα στα εισαγωγικά «“...“» είναι μόνο χαρακτήρες τότε εμφανίζεται ως έχει.

Αν περιέχει κόμμα ( , ) και μετά μία μεταβλητή τότε εμφανίζεται το περιεχόμενο της μεταβλητής.

Π.χ

a = 101 print("Value if a is: ", a) print = display

 

Ας δούμε και ένα παράδειγμα όπου υπάρχει και έκφραση στην print().

Π.χ.

a = 1 b = 2 print("Result of ", a ," + ", b ," = ", a+b) print = display

Πρώτα υπολογίζεται το αποτέλεσμα της έκφρασης/παράστασης και ύστερα εκτυπώνεται το αποτέλεσμα. Ενώ, ότι είναι μέσα στα εισαγωγικά  " "  συνεχίζει να εκτυπώνεται ως έχει.