🍐Κ7 - Εντολή Εισόδου

Σε αυτό το κεφάλαιο βλέπουμε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία στον προγραμματισμό. Δεν είναι άλλο από την διάδραση με τον χρήστη. Δηλαδή, όταν δεχόμαστε είσοδο από τον Χρήστη. Η είσοδος δεδομένων από τον Χρήστη είναι ένας από τους σημαντικούς λόγους ικανοποίησης αλλά και παρακίνησης των Προγραμματιστών κατά την διάρκεια υλοποίησης προγραμμάτων.

 

 

Η Python προσφέρει μία ενσωματωμένη εντολή input() η οποία επιτρέπει την είσοδο δεδομένων από τον Χρήστη προς τον Υπολογιστή.

Η συνάρτηση input() κάνει το υπολογιστικό σύστημα να περιμένει μέχει να δοθεί αριθμός(-οι) ή χαρακτήρας(-ες) και να πατηθεί «Enter». Ύστερα από την είσοδο συνεχίζει την κανονική ροή του προγράμματος.

Κατά πάσα πιθανότητα θα το έχετε πετύχει με την μορφή ενός κέρσορα που αναβοσβήνει καθώς πάτε να γράψετε κάτι σε ένα πεδίο:

 

Ύστερα από την είσοδο συνεχίζει την κανονική ροή του προγράμματος.

 


Συντακτικό/Μορφή της Εντολής Εισόδου input() στην Python

x = input("message...")

 

Ας δούμε ένα παράδειγμα με πραγματικές εντολές Python.

 

 

Παράδειγμα - Ζητώντας από τον Χρήστη το Ονοματεπώνυμό του

name = input("Please give a name: ") lastname = input("Please give lastname: ") print(f"Hello, {name} {lastname}") print = display

 

1️⃣Στις μεταβλητές name και lastname καταχωρίζονται το όνομα και το επώνυμο και αντίστοιχα που δόθηκαν από τον χρήστη μέσω της input().

2️⃣Το μήνυμα «“Please give your name: “» είναι αυτό το οποίο θα εμφανιστεί στην οθόνη για να το δει ο χρήστης και να καταλάβει να δώσει αυτό που του ζητείται.

Ας πάμε σε ένα ακόμη παράδειγμα με την Εντολή Εισόδου input().

 

Παράδειγμα - Μετατροπή Μέτρων σε Ίντσες

meters = float( input("Please give inches: ") ) inches = meters * 39.37 print(f"{meters}m ⇔ {inches}in") print = display

 

1️⃣Στην μεταβλητή  meters  αποθηκεύεται ότι έδωσε ο χρήστης ως είσοδο.

2️⃣Εδώ παρατηρούμε ότι ολόκληρη η input(...) βρίσκεται μέσα σε μία float(...). Αυτό ονομάζεται Casting και είναι ο ορισμός τύπου μιας μεταβλητής. Εδώ πχ το χρειαζόμαστε διότι εξ’ορισμού η input() επιστρέφει/ορίζει τύπο String (Χαρακτήρες) ενώ εμείς θέλουμε Float (Πραγματική). Οπότε, «αγγαλιάζουμε» την input() με την float() ώστε να γίνε από String → Float.

3️⃣Στην μεταβλητή  inches  κάνουμε την πράξη της μετατροπής από μέτρα (τα οποία μόλις πριν έδωσε ο χρήστης) σε ίντσες και τα καταχωρίζουμε.

4️⃣Μέσω της εντολής  print()  εμφανίζουμε το αποτέλεσμα.

 

 

📌Casting είναι ο ορισμός (αλλαγή) τύπου μιας μεταβλητής. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στον Προγραμματισμό.

 

 

 

Παράδειγμα - Ζητώντας έναν αριθμό και εμφανίζοντας το τετράγωνό του

number = float( input("Please give a number: ") ) print(f"{number} → {number**2}") print = display

 

 

 

Παράδειγμα - Ζητώντας δύο αριθμούς και εμφανίζοντας το άθροισμα.

n1 = int( input("Give n1: ") ) n2 = int( input("Give n2: ") ) print(f"Άθροισμα: {n1+n2}") print = display

 

 

 

⚙️Άσκηση - Ζητώντας έναν αριθμό και εμφανίζοντας τον κύβο του

Να αντικαταστήσετε το κενό ___1___ με κατάλληλες αριθμητικές παραστάσεις ώστε να εμφανίζεται ο κύβος του αριθμού number

number = float( input("Please give a number: ") ) print(f"{number} → { ___1___ }") print = display