🍐Κ5 - Παραδείγματα Χρήσης Μεταβλητών

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε τις συνήθεις περιπτώσεις δημιουργίας και εκχώρησης μεταβλητών σε απλά προγράμματα.

 Mέσος όρος ↗    ◊    Ποσοστό ↗    ◊   Παρανόηση Ποσοστού ↗    ◊    Περισσότερες Ασκήσεις ↗   

Ξεκινάμε με ένα παράδειγμα αθροίσματος:

 

Άθροισμα:

sum = 1 + 99 + 2 + 98

ή μπορεί να γίνει και με την δημιουργία και χρήση περισσότερων μεταβλητών:

a = 1 b = 99 c = 2 d = 98 sum = a + b + c + d print(f"sum: {sum}") print = display

 


Μέσος όρος:

Μέσος όρος είναι το άθροισμα των συμμετεχόντων δια το πλήθος των συμμετεχόντων.

Π.χ.

Έχουμε τους αριθμούς:

10, 15, 5, 20

Ο μέσος όρος υπολογίζεται ως εξής:

average = (10 + 15 + 5 + 20) / 4

ή μπορεί να γίνει και με την δημιουργία και χρήση περισσότερων μεταβλητών:

a = 10 b = 15 c = 5 d = 20 average = (a + b + c + d) / 4 print(f"Average: {average}") print = display

 

 

⚙️Άσκηση - Μέσος όρος τριών (3) αριθμών

Αντικαταστήστε το κενό ___1___ με την κατάλληλη αριθμητική έκφραση ώστε να υπολογίζει τον μέσο όρο των δεδομένων αριθμών a , b και c.  

######## ignore few lines below ######### import random # a = random.randint(1,100) # b = random.randint(1,100) # c = random.randint(1,100) # ######## ignore lines above ############# average = ___1___ print(f"Average: {average}") print = display

 

 

 

⚙️Άσκηση - Μέσος όρος πέντε (5) αριθμών

Αντικαταστήστε το κενό ___1___ με την κατάλληλη αριθμητική έκφραση ώστε να υπολογίζει τον μέσο όρο των δεδομένων αριθμών a , b , c , d και e.  

######## ignore few lines below ######### import random # a = random.randint(0,20) # b = random.randint(0,20) # c = random.randint(0,20) # d = random.randint(0,20) # e = random.randint(0,20) # ######## ignore lines above ############# average = ___1___ print(f"Average: {average}") print = display

 

 

 

⚙️Άσκηση - Μέσος όρος βαθμών μαθημάτων

Αντικαταστήστε το κενό ___1___ με την κατάλληλη αριθμητική έκφραση ώστε να υπολογίζει τον μέσο όρο των παρακάτω δεδομένων βαθμών μαθημάτων.  

######## ignore few lines below ######### import random # maths = random.randint(0,20) # plir = random.randint(0,20) # glossa = random.randint(0,20) # oikon = random.randint(0,20) # ######## ignore lines above ############# average = ___1___ print(f"Average: {average}") print = display

 

 

 

🏠 Άσκηση - Υπολογίστε τον Μέσο όρο σας

Υλοποιήστε πρόγραμμα Python όπου να δημιουργεί κατάλληλες μεταβλητές για το κάθε μάθημα σας με την χρήση του module random όπως στα προηγούμενα παραδείγματα και να υπολογίζει τον μέσο όρο των μαθημάτων σας.  

Στα εξής μαθήματα: μαθηματικά , ειδικότητα1 , ειδικότητα2 , νέα_ελληνικά 

📧Στείλτε screenshot ή copy&paste τον κώδικα στο email μου.

import random print = display

 

 

 


Ποσοστό:

Το ποσοστό είναι ένα νοητικό βοήθημα αναγωγής στην εκατοντάδα. Οι άνθρωποι τα πάνε καλύτερα με τις δεκάδες, εκατοντάδες κλπ. Μην ξεχνάτε έχουμε 10 δάχτυλα και ο άνθρωπος έκανε σε αυτά, τα πρώτα του βήματα μετρήσεων!

 

 

Το ποσοστό υπολογίζεται από τον εξής τύπο:

ποσοστό = επιλεγμένα / όλα * 100

 

 

 

Π.χ.

Aν φάμε 3 κομμάτια πίτσα,

 

από μία πίτσα 12 κομματιών,

 

τότε έχουμε:

selected = 3 all = 12 percentage = selected / all * 100 print(f"Percentage: {percentage}%") print = display

 

 

 

⚙️Άσκηση - Ποσοστό Covid19 🦠

Αντικαταστήστε το κενό ___1___ με την κατάλληλη αριθμητική έκφραση ώστε να υπολογίζει το ποσοστό των ασθενών με Covid19 σε μία πόλη 6000 κατοίκων. 
Θεωρήστε δεδομένες τις μεταβλητές  covid_persons  και  town  όπου αναπαριστούν τους ασθενείς και τον συνολικό πληθυσμό της πόλης, αντίστοιχα.

######## ignore few lines below ######### import random # covid_persons = random.randint(1,100) # town = 6000 # ######## ignore lines above ############# percentage_covid = ___1___ print(f"Percentage of people with covid in town: {round(percentage_covid,1)}%") print = display

 

 

 

⚙️Άσκηση - Ποσοστό πληρότητας ξενοδοχείου 🛎️

Αντικαταστήστε το κενό ___1___ με την κατάλληλη εντολή ώστε να υπολογίζει το ποσοστό των διαθέσιμων δωματίων σε ένα ξενοδοχείο. 
Θεωρήστε δεδομένες τις μεταβλητές  hotel  και  free  όπου αναπαριστούν τα συνολικά δωμάτια του ξενοδοχείου και τα διαθέσιμα δωμάτια του σχολείου, αντίστοιχα.

######## ignore few lines below ######### import random # hotel = random.randint(20,80) # free = random.randint(hotel//4, hotel) # ######## ignore lines above ############# percentage_free = ___1___ print(f"Percentage of free rooms in hotel: {round(percentage_free,1)}%") print = display

 

 

 

⚙️Άσκηση - Ποσοστό Κορίτσια-Αγόρια σε Σχολείο 🏫👧🏽👦🏻

Αντικαταστήστε το κενό ___1___ με την κατάλληλη αριθμητική έκφραση ώστε να υπολογίζει το ποσοστό των κοριτσιών σε ένα σχολείο. 
Θεωρήστε δεδομένες τις μεταβλητές  school  και  boys  όπου αναπαριστούν τους συνολικούς μαθητές στο σχολείο και τα αγόρια του σχολείου, αντίστοιχα.

######## ignore few lines below ######### import random # school = random.randint(100,555) # boys = random.randint(school//4, school) # ######## ignore lines above ############# percentage_girls = ___1___ print(f"Percentage of girls in school: {round(percentage_girls,1)}%") print = display

 

 

 

🏠 Άσκηση - Ποσοστό πληρότητας Δεξαμενής   

Αντικαταστήστε το κενό ___1___ με την κατάλληλη εντολή Python ώστε να υπολογίζει το ποσοστό πληρότητας μιας δεξαμενής . 
Θεωρήστε δεδομένες τις μεταβλητές  tank  και  content  όπου αναπαριστούν την χωρητικότητα του δοχείου και το περιεχόμενο, αντίστοιχα.

📧Στείλτε screenshot ή copy&paste τον κώδικα στο email μου.

######## ignore few lines below ######### import random # tank = random.randint(1000,7000) # content = random.randint(tank//4, tank) # ######## ignore lines above ############# percentage = ___1___ print(f"Percentage: {round(percentage,1)}%") print = display

 

 

 


ΣΥΧΝΗ ΠΑΡΑΝΟΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΟΣΟΣΤΟΥ

Υπάρχει μία παρανόηση περί του τελεστή του πολλαπλασιασμού  *  και την σχέση του με τον υπολογισμό ποσοστού. Μερικοί μαθητές ξεχνούν ότι ο πολλαπλασιασμός μπορεί να δώσει ως αποτέλεσμα κάτι μικρότερο από την αρχική τιμή.

Π.χ.

 

Άρα, συμπεραίνουμε ότι όταν έχουμε πολλαπλασιασμό με ένα κλάσμα τότε το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από την αρχική τιμή. Ένα κομμάτι από το πολλαπλασιαζόμενο.

Οπότε, αν κάποιος θέλει να πάρει το 24% μιας τιμής μπορεί να πολλαπλασιάσει το ποσοστό αυτό με την τιμή και θα του δώσει το κομμάτι που επιθυμεί.

Π.χ.

24% * pizza

 

 

📌 Σκεφτείτε τον τελεστή του πολλαπλασιασμού ( * ) ως την λέξη «του/-της» για καλύτερη κατανόηση. 
Π.χ. 24% της pizza

 


Ας δούμε άλλο ένα παράδειγμα με πραγματικές εντολές Python όπου αναδεικνεύει την σχέση του τελεστή  *  με την πράξη του ποσοστού:

 

Παράδειγμα - Ποσοστό Έκπτωσης σε Υποδήματα 👟:

Ένα κατάστημα υποδημάτων έχει έκπτωση 24% σε όλα τις κατηγορίες υποδημάτων που προσφέρει. Ένας πελάτης επίλεξε ένα ζευγάρι παπουτσιών τα οποία κοστίζουν 280€ (αρχική τιμή). Να υπολογιστεί η τελική τιμή, ύστερα από την αφαίρεση της έκπτωσης.

price = 280 discount = 24/100 * price price_after_discount = price - discount print(f"Price after 24% discount: {price_after_discount}€") print = display

 

 

 

⚙️Άσκηση - Υπολογισμός Έκπτωσης 🏷️

Αντικαταστήστε τα κενά ___1___  με κατάλληλες εντολές Python ώστε να υπολογίζει και να εμφανίζει την έκπτωση  24%  της μεταβλητής  price

######## ignore few lines below ######### import random # price = random.randint(101,199) # ######## ignore lines above ############# discount = ___1___ print(f"Discount: {discount}$ ") print = display

 

 

 

 

⚙️Άσκηση - Αφαίρεση Έκπτωσης 🏷️

Αντικαταστήστε τα κενά ___1___  και  ___2___ με κατάλληλες εντολές Python ώστε να υπολογίζει την έκπτωση  24%  της μεταβλητής  price
Να εκχωρεί την έκφραση που υπολογίζει την τελική τιμή μετά την έκπτωση price_after.

######## ignore few lines below ######### import random # price = random.randint(101,199) # ######## ignore lines above ############# discount = ___1___ price_after = ___2___ print(f"Price after Discount: {price_after}$ ") print = display

 

 


Περισσότερες Ασκήσεις

 

⚙️Άσκηση - Μετατροπή από Λίτρα → Κιλά

Αντικαταστήστε το κενό ___1___  με κατάλληλο κώδικα Python ώστε να μετατρέπει και να εμφανίζει τα κιλά (kg) που αντιστοιχούν στα δεδομένα λίτρα (lt).
1 Κιλό ⇆  ισοδυναμεί ⇆  0.92 Λίτρα 

import random lt = random.random() + 1 kg = ___1___ print(f"Litre: {round(lt,1)} → Kilograms: {round(kg,1)}") print = display

 

 

 

⚙️Άσκηση - Μετατροπή από Ίντσες → Μέτρα

Αντικαταστήστε το κενό ___1___  με κατάλληλο κώδικα Python ώστε να μετατρέπει και να εμφανίζει τα μέτρα (meters) που αντιστοιχούν στα δεδομένες ίντσες (inches).
1 Μέτρο ⇆  ισοδυναμεί ⇆  39.37 Ίντσες 

import random meters = random.random() + 1 inches = ___1___ print(f"Inches: {inches} → Meters: {meters}") print = display

 

 

 

⚙️Άσκηση - Μετατροπή από Λεπτά → Ώρες

Αντικαταστήστε το κενό ___1___  με κατάλληλο κώδικα Python ώστε να μετατρέπει και να εμφανίζει τις ώρες (hours) που αντιστοιχούν στα λεπτά (minutes).

import random minutes = random.randint(300, 1000) hours = ___1___ print(f"Minutes: {minutes} → Hours: {hours}") print = display

 

 

 

⚙️Άσκηση - Μετατροπή από Ώρες → Μέρες

Αντικαταστήστε το κενό ___1___  με κατάλληλο κώδικα Python ώστε να μετατρέπει και να εμφανίζει τις ημέρες (days) που αντιστοιχούν στις ώρες (hours).

import random hours = random.randint(24, 144) days = ___1___ print(f"Hourss: {hours} → Days: {days}") print = display