🍐Κ4 - Εκχώρηση 

Όπως είδαμε και σε προηγούμενα κεφάλαια, οι μεταβλητές είναι ζωτικής σημασίας για την δημιουργία προγραμμάτων.

 

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα παιχνίδι όπου ο παίκτης μας έχει 5 ζωές (❤️❤️❤️❤️❤️) και κάθε φορά που ένας εχθρός καταφέρνει να τον χτυπήσει χάνει μία ζωή.

 

 

Οπότε, δημιουργούμε μια μεταβλητή hp και της εκχωρούμε την τιμή 5 , αναπαριστώντας τις 5 ζωές που είπαμε προηγουμένως.

Ο κώδικας στην Python είναι,

hp = 5

Το σύμβολο  =  στην Python είναι η εκχώρηση. Δηλαδή, το να εισάγεις μία τιμή στην μεταβλητή.

 

📌 Φανταστείτε τον τελεστή της εκχώρησης ( = ) σαν ένα βέλος ( ) για καλύτερη κατανόηση. Μην τον συγχέετε με το συγκριτικό τελεστή ίσον  ( == ) που ελέγχει για ισότητα στην Python.

 

Όποτε ο χαρακτήρας μας λάβει χτύπημα από έναν εχθρό τότε μειώνουμε τις ζωές του κατά μία:

hp = hp - 1

Μπορεί να παραξενεύεστε από το συντακτικό αυτό, καθώς η εμπειρία σας στην γραφή Μαθηματικών σας προτρέπει να σκεφτείτε:

«Μα καλά πως γίνεται το hp να είναι ίσο με το hp - 1;»

 

Όμως ο χαρακτήρας  =  στην Python δεν ελέγχει για ισότητα αλλά κάνει ενημέρωση στην τιμή της μεταβλητής. Είναι το ειδικό σύμβολο για την εκχώρηση τιμής σε μεταβλητές. Μην τον συγχέετε με τον συγκριτικό τελεστή == (ίσον) της Python.

 

Με το να γράφουμε  hp = hp - 1  λέμε: «Βάλε ότι ήταν μέσα στο hp μείον ένα»

 

Κάνοντας το παράδειγμα λίγο πιο ρεαλιστικό ας υποθέσουμε ότι ο χαρακτήρας μας ξεκινά με 1000 πόντους ζωής (hp). Κάθε χτύπημα που δέχεται από κάποιον εχθρό του αφαιρεί πόντους από την ζωή. Τους αφαιρούμενους πόντους που του κατάφερε ο εχθρός ας την ονομάσουμε ζημιά (damage). Ο χαρακτήρας μας τερματίζεται όταν χάσει όλους τους πόντους ζωής.

 

Οπότε,

hp = 1000 # first enemy hit damage = 70 hp = hp - damage # second enemy hit damage = 53 hp = hp - damage print(f"hp: {hp} 💓") print = display

 

Ύστερα από τα χτυπήματα, η μεταβλητή hp έχει ενημερωθεί στην τιμή:

1000 - 70 - 53 = 877.

 

Ο τελεστής της εκχώρησης τιμής  =  είναι εξαιρετικά σημαντικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον Προγραμματιστή και όχι από τον Χρήστη.

Ο Προγραμματιστής δίνει άλλους τρόπους στον Χρήστη να εισάγει τα δεδομένα στον Υπολογιστή, με έναν πιο καθορισμένο-επιτηρούμενο τρόπο τον οποίο θα δούμε σε επόμενα κεφάλαια.

 

⚙️ Άσκηση 1 - Εκχώρηση Μεταβλητών

Αντικαταστήστε το κενό  ___1___  με κατάλληλη εντολή Python ώστε να ενημερώνει κατάλληλα την τιμή της μεταβλητής hp ύστερα από την ζημιά (damage) του χτυπήματος που δέχθηκε από τον εχθρό.

hp = 1000 damage = 85 # replace blank below to update hp variable after damage character took hp = ___1___ print(f"Updated hp: {hp}") print = display